Regulamin sklepu internetowego  https://mosslabs.pl/

I. Definicje i postanowienia ogólne

§1

Marta Mossakowska-Kosińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOSS LABORATORIES Marta Mossakowska-Kosińska w Łodzi (93-036) przy ul. Piotra Skargi 12, numer NIP: 7251858037, e-mail: info@mosslabs.pl zwana dalej: „Sprzedawcą”, wprowadza niniejszy regulamin dla sklepu internetowego https://mosslabs.pl/, w którym pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu lub zapisała się do newslettera,
 3. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna tutaj
 4. „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu,
 5. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://mosslabs.pl/oraz jej podstronach,

§2

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Regulamin określa na jakich zasadach Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów, które to usługi polegają na zawarciu przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§3

Wszelkie treści prezentowane na stronie lub podstronach Sklepu, a w szczególności reklamy, cenniki, opisy towarów i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania Sprzedawcy ofert.

§4

Komputer lub inne urządzenia końcowe Klienta nie muszą spełniać żadnych szczególnych warunków technicznych by Klient mógł korzystać ze Sklepu. Wystarczające są: dostęp do Internetu, posiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
Prawidłowe korzystanie przez Klienta z Konta oraz złożenie zamówienia w Sklepie wymagają włączenia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

II. Zakupy w Sklepie

§5

 1. Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta w Sklepie. Zamówienia składać można za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy),
 2. Zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b. i c. można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia, o których mowa w w § 5 ust. 1 lit. a. można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-16:00.
 3. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują: kosztów przesyłki, kosztów obsługi płatności.
 4. Sprzedawca informuje o możliwości wprowadzenia zmian w asortymencie Sklepu, cen towarów, a także o możliwości wprowadzenia, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/rabatowych. Wprowadzenie wyżej opisanych zmian pozostaje bez wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 5. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§6

 1. W celu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy) Klient powinien wejść w zakładkę „Sklep”.
 2. Następnie Klient powinien wybrać interesujące go towary oraz ich ilość, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” znajdujący się przy wybranym przez Klienta towarze.
 3. Po dodaniu do koszyka towarów, jakie Klient chce kupić w Sklepie, Klient automatycznie zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. Sprzedawca prosi o dokonanie weryfikacji koszyka.
 4. Towary, które Klient dodał do koszyka nie są zarezerwowane ani zamówione. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, a także dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów lub rezygnacji z dokonywania dalszych zakupów.
 5. Na tym etapie Klient ma możliwość skorzystania z przyznanych mu rabatów poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu kodu kuponu rabatowego.
 6. Po weryfikacji koszyka Klient powinien wybrać sposób dostawy. Przy każdym z dostępnych sposobów dostawy dostępna jest informacja o ich kosztach.
 7. Następnie, w celu zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku, Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”. Na tym etapie Klient wskazuje dane niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, to jest dane rozliczeniowe, dane do dostawy, dane kontaktowe oraz sposób płatności. Klient ma także możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia, wpisania kodu kuponu rabatowego (jeśli nie zrobił tego wcześniej) ,a także aktualizacji sposobu dostawy zamówienia. Po wpisaniu danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności należy kliknąć przycisk: „Kupuję i płacę”.
 8. Zabronione jest zamieszczanie w formularzach treści o charakterze bezprawnym.
 9. Klient może także złożyć zamówienie klikając w zakładkę „Mars&Venus”, a następnie klikając w przycisk „Sprawdź produkt”, znajdujący się pod obrazem i opisem towaru, który chce zamówić lub w obraz tego towaru. Powyższe otwiera przed Klientem możliwość złożenia zamówienia w każdy ze wskazanych w § 5 ust. 1 Regulaminu sposobów. W przypadku chęci złożenia zamówienia  za pośrednictwem formularza zakupowego Sklepu (koszyk zakupowy) należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”. Postanowienia § 6 ust. 3-8 oraz 10 Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio.
 10. Wskazane przez Klienta towary, w tym te zamieszczone w koszyku zakupowym, wraz ze wskazaniem ich ilości i cen oraz wybranym sposobem dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Uważa się, że Klient składa ofertę zawarcia powyższej umowy z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. W celu potwierdzenia otrzymania oferty od Klienta, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail w której poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia jego oferty. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta.
 11. Sprzedawca informuje, że w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia może kontaktować się z Klientem telefonicznie, na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia numer telefonu.

III. Dostawa i płatności

§7

 1. Sposoby i koszty dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 2. Dostępne są następujące sposoby dostawy: Paczka w RUCHu, Paczkomat InPost, Poczta Polska, kurier DPD.
 3. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew bankowy oraz płatność drogą elektroniczną (PayPal, Przelewy24).
 4. Koszty płatności i dostawy towarów ponosi Klient. Sprzedawca może ustalić, że po przekroczeniu przez Klienta określonego progu cenowego, koszty dostawy pokryje sam Sprzedawca. Sprzedawca informuje Klienta o sposobach i kosztach dostawy przed zawarciem z Klientem umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku zakupowym Klienta.

IV. Reklamacja produktu

§8
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego).
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  a. pisemnie na adres: ul. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź;
  b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@mosslabs.pl;
 3. Zalecane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (b) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; jak również (c) danych kontaktowych składającego reklamację – co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć towar wadliwy na adres: ul. Piotrkowska 121/11, 90-430 Łódź. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia towaru ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

V. Prawo odstąpienia od umowy

§9

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość, bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient może skutecznie zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, termin do odstąpienia od umowy wygasa.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć wobec Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: info@mosslabs.pl).
 3. Konsument może także odstąpić od umowy korzystając z formularza odstąpienia, zamieszczonego poniżej.
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  b. jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c. jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli
 6. Konsument odeśle rzecz przed upływem 14-dniowego terminu. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie -w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Konsumenta rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. Zmiany regulaminu

§10

 1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:a. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  b. zmian sposobów dostawy lub płatności, zmiany kosztów dostawy lub kosztów płatności,
  c. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu – w takim przypadku Regulamin będzie zmieniony jedynie w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. Sprzedawca udostępni Klientom informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z propozycją treści nowego Regulaminu nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. W tym celu Sprzedawca może wysłać Klientom zapisanym do newslettera wiadomość e-mail, w której poinformuje ich o planowanych zmianach. Klient, który otrzymał taką wiadomość, a który nie akceptuje proponowanej treści nowego Regulaminu, może zrezygnować z otrzymywania newslettera składając Sprzedawcy (w dowolnej formie) oświadczenie o cofnięciu zgody na jego otrzymywanie. Jeżeli jednak Klient nie cofnie zgody przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas stanie się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 3. Sprzedawca przypomina, że zgoda na otrzymywanie newslettera może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszej wysyłki newslettera.
 4. Sprzedawca zwraca także uwagę, że zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe

§11

Sprzedawca przypomina o zakazie dodawania w Sklepie oraz w korespondencji ze Sprzedawcą treści o charakterze bezprawnym.

§12

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR, ADR).

§13

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.mosslabs.pl